Request call back

Want to Know more about our services?
Provide your contact info & we will call you back.


Important Road Route

CALCUTTA TO DELHI (1411.6 KMS) Kms.
Calcutta � Durgapur � Asansol   222.0
Asansol � Gobindpur � Barhi � Dhobi   233.0
Dhobi � Sasaram   105.0
Sasaran � Moghulsarai � Banaras � Allahabad   240.0
Allahabad � Kanpur   195.6
Knapur � Etah   218.4
Etah � Aligarh � Delhi   197.6
CALCUTTA TO BOMBAY via NAGPUR (2131.8 Kms)
Howrah Station � Lodhasuli � Bharagora   183.6
Bharagora � Chowdhar   260.0
Chowdhar � Angul � Sambalpur � Attabira   302.0
Attabira � Bargarh � Saraupalli � Rajpur   244.0
Rajpur � Durg � Khomara   164.2
Khomara � Bhandara � Nagpur   116.0
Nagpur � Amaraoti   155.2
Amaraoti � akola � Khamgoraon � Nandura   164.2
Nandura � Jalgaon   114.0
Jalgaon � Erandol � Dhulia     88.8
Dhulia � Malegaon � Chandor     92.0
Chandor � Nasik     64.0
Nasik � Ghoti � Shahpur � Bhiwandi   192.0
Bhiwandi � Bombay     55.6
CALCUTTA TO MADRAS (1700 Kms.)
Howrah Station � Lodhasuli � Baharagora   183.6
Baharagora � Cuttack   274.0
Cuttack � Ichhapuram   212.2
Ichhapuram � Srikakualam   128.4
Srikakaulam � Visakhapatnam � Anakapalle   133.0
Anakapalle � Rajanagram � Rajahmundry   168.6
Rajahmundry � Kodur � Ellura � Vijayawada   169.8
Vijayawada � Ongole � Nellore   257.6
Nellore � Madras   172.8
TOP
DELHI TO BOMBAY VIA INDORE (1413.6 Kms)
Delhi � Agra   210.1
Agra � Gwalior   116.8
Gwalior � Shivpuri   193.6
Shivpuri � Goona � Bioara   194.4
Bioara � Indore   108.0
Indore � Dhamnod     76.0
Dhamnod � Julwania � Sendhwa     74.4
Sendhwa � Dhulia   108.6
Dhulia � Maligaon � Chandor     92.0
Chandor � Nasik     64.0
Nasik � Ghori � Shahpur � Bhiwandi   128.0
Bhiwandi � Bombay     55.6
DELHI TO BOMBAY via AHMEDABAD (1141.9 Kms.)
Delhi � Shahapura   198.4
Shahapura � Jaipur     55.2
Jaipur � Ajmer   131.2
Ajmer � Beawar     53.6
Beawar � Todgarh � Dewair   107.6
Dewair � Nathdwara � Udaipur   118.4
Udaipur � Shamlaji � Hajipur   178.4
Hajipur � Ahmedabad     73.2
Ahmedabad � Kaira     38.6
Kaira � Baroda     76.0
Baroda � Broach � Ankleshwar � Kadodra   136.0
Kadodra � Pardi     87.4
Pardi � Talasari � Shirsad   126.4
Shirsad � Bassein Bridge � Mahim     46.8
Mahim � Bombay     14.6
TOP
MADRAS TO DELHI (2124.7 Kms.)
Madras � Nellore   127.8
Nellore � Ongole   118.4
Ongole � Nagarjunsagar Dam   180.9
Nagarjunsagar Dam � Hyderabad   147.8
Hyderabad � Kamareddi   114.0
Kamareddi � Adilabad � Pandharkawada   222.8
Pandharkawada � Hingahat � Nagpur   150.2
Nagpur � Seoni � Lakhandon   187.2
Lakhandon � Narsinghpur     68.4
Narsinghpur � Saugor   135.4
Saugor � Jhansi   199.2
Jhansi � Gwalior   100.9
Gwalior � Agra   116.8
Agra � Delhi   210.0
BOMBAY TO MADRAS via HYDERABAD (1329.1 Kms.)
Bombay � Thane Creek Bridge � Panvel     50.8
Panvel � Khopali � Pune   112.0
Pune � Ravangaon     84.8
Ravangaon � Shethpal     99.2
Shethapal � Mohol � Sholapur � Omarga   142.4
Omarga � Zahidabad   110.0
Zahidabad � Hyderabad   110.0
Hyderabad � Nagarjunsagar Dam   147.2
Nagarjunsagar Dam � Ongole   180.9
Ongole � Nellore   118.4
Nellore � Nayundupeta � Madras   172.8
BOMBAY TO MADRAS via BANGALORE (1328.6 Kms.)
Bombay � Thane Greek Bridge � Panvel     50.8
Panvel � Khopali � Pune   112.0
Pune � Surul     76.8
Surul � Satara � Kolhapur   155.6
Kolhapur � Belgaum   103.2
Belgaum � Kittur � Dharwar     74.4
Dharwar � Harihar   147.2
Harihar � Bangalore   278.4
Bangalore � Ranipet   218.2
Ranipet � Madras   112.0
event snippet
Back To Top