Request call back

Want to Know more about our services?
Provide your contact info & we will call you back.


Important Road Route

CALCUTTA TO DELHI (1411.6 KMS) Kms.
Calcutta - Durgapur - Asansol   222.0
Asansol - Gobindpur - Barhi - Dhobi   233.0
Dhobi - Sasaram   105.0
Sasaran - Moghulsarai - Banaras - Allahabad   240.0
Allahabad - Kanpur   195.6
Knapur - Etah   218.4
Etah - Aligarh - Delhi   197.6
CALCUTTA TO BOMBAY via NAGPUR (2131.8 Kms)
Howrah Station - Lodhasuli - Bharagora   183.6
Bharagora - Chowdhar   260.0
Chowdhar - Angul - Sambalpur - Attabira   302.0
Attabira - Bargarh - Saraupalli - Rajpur   244.0
Rajpur - Durg - Khomara   164.2
Khomara - Bhandara - Nagpur   116.0
Nagpur - Amaraoti   155.2
Amaraoti - akola - Khamgoraon - Nandura   164.2
Nandura - Jalgaon   114.0
Jalgaon - Erandol - Dhulia     88.8
Dhulia - Malegaon - Chandor     92.0
Chandor - Nasik     64.0
Nasik - Ghoti - Shahpur - Bhiwandi   192.0
Bhiwandi - Bombay     55.6
CALCUTTA TO MADRAS (1700 Kms.)
Howrah Station - Lodhasuli - Baharagora   183.6
Baharagora - Cuttack   274.0
Cuttack - Ichhapuram   212.2
Ichhapuram - Srikakualam   128.4
Srikakaulam - Visakhapatnam - Anakapalle   133.0
Anakapalle - Rajanagram - Rajahmundry   168.6
Rajahmundry - Kodur - Ellura - Vijayawada   169.8
Vijayawada - Ongole - Nellore   257.6
Nellore - Madras   172.8
TOP
DELHI TO BOMBAY VIA INDORE (1413.6 Kms)
Delhi - Agra   210.1
Agra - Gwalior   116.8
Gwalior - Shivpuri   193.6
Shivpuri - Goona - Bioara   194.4
Bioara - Indore   108.0
Indore - Dhamnod     76.0
Dhamnod - Julwania - Sendhwa     74.4
Sendhwa - Dhulia   108.6
Dhulia - Maligaon - Chandor     92.0
Chandor - Nasik     64.0
Nasik - Ghori - Shahpur - Bhiwandi   128.0
Bhiwandi - Bombay     55.6
DELHI TO BOMBAY via AHMEDABAD (1141.9 Kms.)
Delhi - Shahapura   198.4
Shahapura - Jaipur     55.2
Jaipur - Ajmer   131.2
Ajmer - Beawar     53.6
Beawar - Todgarh - Dewair   107.6
Dewair - Nathdwara - Udaipur   118.4
Udaipur - Shamlaji - Hajipur   178.4
Hajipur - Ahmedabad     73.2
Ahmedabad - Kaira     38.6
Kaira - Baroda     76.0
Baroda - Broach - Ankleshwar - Kadodra   136.0
Kadodra - Pardi     87.4
Pardi - Talasari - Shirsad   126.4
Shirsad - Bassein Bridge - Mahim     46.8
Mahim - Bombay     14.6
TOP
MADRAS TO DELHI (2124.7 Kms.)
Madras - Nellore   127.8
Nellore - Ongole   118.4
Ongole - Nagarjunsagar Dam   180.9
Nagarjunsagar Dam - Hyderabad   147.8
Hyderabad - Kamareddi   114.0
Kamareddi - Adilabad - Pandharkawada   222.8
Pandharkawada - Hingahat - Nagpur   150.2
Nagpur - Seoni - Lakhandon   187.2
Lakhandon - Narsinghpur     68.4
Narsinghpur - Saugor   135.4
Saugor - Jhansi   199.2
Jhansi - Gwalior   100.9
Gwalior - Agra   116.8
Agra - Delhi   210.0
BOMBAY TO MADRAS via HYDERABAD (1329.1 Kms.)
Bombay - Thane Creek Bridge - Panvel     50.8
Panvel - Khopali - Pune   112.0
Pune - Ravangaon     84.8
Ravangaon - Shethpal     99.2
Shethapal - Mohol - Sholapur - Omarga   142.4
Omarga - Zahidabad   110.0
Zahidabad - Hyderabad   110.0
Hyderabad - Nagarjunsagar Dam   147.2
Nagarjunsagar Dam - Ongole   180.9
Ongole - Nellore   118.4
Nellore - Nayundupeta - Madras   172.8
BOMBAY TO MADRAS via BANGALORE (1328.6 Kms.)
Bombay - Thane Greek Bridge - Panvel     50.8
Panvel - Khopali - Pune   112.0
Pune - Surul     76.8
Surul - Satara - Kolhapur   155.6
Kolhapur - Belgaum   103.2
Belgaum - Kittur � Dharwar     74.4
Dharwar - Harihar   147.2
Harihar - Bangalore   278.4
Bangalore - Ranipet   218.2
Ranipet - Madras   112.0
event snippet
Back To Top